ЗагрузкаПожалуйста ждите...
*показники статистики, коротко, по кліку розширенно

Експертиза законопроекту «Про мораторій на перевірки суб’єктів господарської діяльності» № 2918 від 20.05.2015 р.

Опубліковано 11.08.2015 5 переглядів
Метою законопроекту є забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, стимуляції здорової та добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, корупцію та інші негативні прояви втручання держави в господарську діяльність шляхом встановлення мораторію та обмежень на перевірки органами влади суб’єктів малого підприємництва.

1) Загальна характеристика законопроекту:

Метою законопроекту є забезпечення сприятливих умов розвитку підприємництва, стимуляції здорової та добросовісної конкуренції, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, корупцію та інші негативні прояви втручання держави в господарську діяльність шляхом встановлення мораторію та обмежень на перевірки органами влади суб’єктів малого підприємництва.

Предмет правового регулювання законопроекту охоплюється положеннями
Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV «Торгівля та пов’язані з торгівлею питання» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію).

В законодавстві Європейського Союзу відсутній акт, спрямований на визначення особливостей встановлення мораторію на перевірки у сфері здійснення господарської діяльності.

В Угоді про асоціацію відсутні положення, які б закріплювали зобов’язання України щодо порядку врегулювання правовідносини, які планується врегулювати законопроектом.

Разом з тим, в законодавстві Європейського Союзу основні засоби, за допомогою яких забезпечується створення сприятливого середовища для розвитку та конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва визначені в Акті з питань малого бізнесу для Європи (Повідомлення Комісії для Європейського Парламенту, Ради ЄС, Європейського комітету з економічних та соціальних питань та комітету Регіонів: COM (2008) 394, 25.06.2008).

Законопроектом планується встановити до 31 грудня 2016 року заборону (мораторій) на проведення контролюючими органами планових та позапланових перевірок (за виключенням чітко визначених у його положеннях) суб’єктів господарської діяльності з обсягом доходу (виручки), що не перевищує 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, а також новостворених суб’єктів господарювання.

Проектом Закону планується закріпити, що до 31 грудня 2016 року планові та позапланові перевірки суб’єктів господарської діяльності контролюючими органами  здійснюються виключно:

1) з дозволу Кабінету Міністрів України;

2) за заявкою суб’єкта господарювання;

3) відповідно до судового рішення;

4) згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

В Акті з питань малого бізнесу для Європи закріплено, що зменшення адміністративного тиску та спрощення адміністративних процедур повинне здійснюватися шляхом:

 • запровадження «електронного уряду» та принципу «єдиного вікна»; зменшення платежів при реєстрації бізнесу та реєстрації товарних знаків;
 • утримання від запитів щодо надання малими та середніми підприємствами інформації, яка вже є в наявності в державних органах, за винятком випадків, коли вона має бути оновлена;
 • заснування контактного офісу, до якого заінтересовані партнери можуть надавати інформацію стосовно правил та процедур, які вони вважають непропорційними або такими, що надто перешкоджають діяльності малих та середніх підприємств;
 • покращення доступу малих та середніх підприємств до патентів та товарних знаків; створення ефективної патентної системи;
 • забезпечення використання електронних підписів та електронної ідентифікації.

Отже, в Акт з питань малого бізнесу не передбачає можливості застосування заходів із встановлення мораторію та обмежень на перевірки у сфері здійснення господарської діяльності.

Крім цього, законопроект запроваджує загальний підхід до встановлення обмежень та не визначає особливостей здійснення перевірок у сферах ринкового, санітарного та фітосанітарного нагляду та ін. Водночас, необхідність здійснення інспектування, зокрема у зазначених сферах, закріплена у спеціальних актах законодавства ЄС, що повинні бути імплементовані Україною згідно з Угодою про асоціацію.

Так, відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію Україна вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС, до яких, серед іншого, належить Регламент Європейського Парламенту і Ради № 765/2008/ЄС від 9 липня 2008 року про встановлення вимог для акредитації і ринкового нагляду, що стосується торгівлі продукцією, та скасування Регламенту (ЄЕС) №339/93.

Регламент № 765/2008 визначає загальні (горизонтальні) вимоги до реалізації повноважень усіма органами, що здійснюють діяльність у сфері  ринкового нагляду в ЄС.

Згідно з цим Регламентом органи ринкового нагляду повинні мати достатні повноваження, ресурси, та компетентність для належного виконання ними, серед іншого, таких повноважень: отримання від виробників усієї необхідної документації для підтвердження відповідності продукції; перевірка, що належні заходи усунення ризиків були вжиті суб’єктами господарювання; у виправданих випадках мати доступ до приміщень виробника та отримання зразків для тестування, а також у надзвичайних випадках знищувати продукцію; вживати заходів щодо вилучення продукції, що становить небезпеку з обігу.

Відповідно до статті 60 Угоди про асоціацію Сторони підтверджують свої права та обов’язки, взяті відповідно до Угоди СФЗ СОТ. Зокрема, відповідно до статті 4 Угоди СФЗ СОТ  Члени СОТ повинні  визнавати  санітарні  та  фітосанітарні заходи   інших   Членів  еквівалентними,  навіть  якщо  ці  заходи відрізняються від  їхніх  власних  заходів  чи  від  заходів,  які використовуються іншими Членами СОТ,  що ведуть торгівлю цим самим товаром, якщо  експортуючий  Член  СОТ  об’єктивно   продемонструє імпортуючому Члену  СОТ,  що його заходи досягають належного рівня санітарного чи фітосанітарного захисту,  встановленого імпортуючим Членом СОТ.  Для  цього  імпортуючому  Члену  СОТ  на  його вимогу повинен  надаватися  належний  доступ  для  проведення  інспекцій, тестів та інших відповідних процедур.

Кірм цього, в Європейському Союзі спеціальні повноваження нагляду за дотриманням харчового та кормового законодавства визначає Регламент № 882/2004 Європейського Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року про офіційні заходи контролю, які застосовуються для забезпечення підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров’я та захисту тварин.

Главою ІІ вказаного Регламенту встановлюються вимоги до затвердження уповноважених органів влади, відповідальних за здійснення контрольних повноважень. Зазначені органи влади повинні:

 • мати відповідні лабораторії або доступ до таких лабораторій, а також достатню кількість кваліфікованого персональну для ефективного здійснення заходів контролю;
 • забезпечити, щоб персонал, який виконує офіційні заходи контролю, був вільний від будь-якого конфлікту інтересів;
 • розробити плани дій у надзвичайних ситуаціях;
 • ефективно здійснювати контроль стосовно живих тварин, кормів та продуктів харчування на всіх етапах виробництва, переробки та розповсюдження.
 • складати звіти щодо проведених заходів контролю. Ці звіти мають включати опис цілі офіційних заходів контролю, застосованих методів контролю, результати офіційних заходів контролю та, якщо доречно, дії, які зацікавлені виробники повинні вжиті;
 • налагодити тісну співпрацю із митними службами.

Регламентом передбачено, що контрольні повноваження можуть здійснюватися як одним, так і декількома органами, із забезпеченням між ними ефективної координації.

В Угоді про асоціацію у прямий спосіб не визначено зобов’язання України щодо імплементації Регламенту № 882/2004. Водночас, Додатком V Угоди про асоціацію закріплено зобов’язання України розробити комплексну стратегію імплементації Глави 4 Розділу ІV Угоди про асоціацію «Санітарні та фіто санітарні заходи». З огляду на те, що Регламент № 882/2004 закріплює основоположні правила для забезпечення відповідності продукції установленим нормам, заходи щодо його імплементації мають стати частиною зазначеної стратегії.

Положення Угоди про асоціацію в частині технічного регулювання та СФЗ (Розділ IV щодо створення ЗВТ) починають тимчасово застосовуватися з 1 січня 2016 року відповідно до Вербальної ноти Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу від 30 вересня 2014 року.

Отже, попри те, що в Угоді про асоціацію відсутній чітко визначений та комплексний підхід щодо визначення особливостей встановлення мораторію на перевірки у сфері здійснення господарської діяльності, законопроект, у разі його прийняття, може суперечити нормам законодавства України, прийнятого в окремих сферах з урахуванням положень Угоди про асоціацію та спеціальних актів законодавства ЄС, визначених в Угоді про асоціацію.

2) Політико-правове обґрунтування законопроекту:

Законопроект не відповідає праву (acquis) ЄС.

Законопроект, у разі його прийняття, може суперечити нормам законодавства України, прийнятого в окремих сферах з урахуванням положень Угоди про асоціацію та спеціальних актів законодавства ЄС, визначених в Угоді про асоціацію.

Законопроект не відповідає Угоді про асоціацію.

Реалізація положень законопроекту, у разі його прийняття, може спричинити зниження ринкових умов безпеки продукції та погіршення умов взаємного доступу продукції на ринки Сторін Угоди про асоціацію.

3) Рекомендації Комітету (варіанти відповідно до статей 114, 123, 129 Регламенту ВРУ):

Рекомендується відхилити законопроект.